/    /  Arkeologi

Arkeologi

Arkeologens uppgift är att tolka och ge liv åt historien utifrån de föremål och andra spår som människor lämnat efter sig i landskapet. Det kan exempelvis röra sig om gravar, boplatser, byggnader och andra konstruktioner, odlad mark eller lösfynd. Alla fasta fornlämningar och en del fornfynd är skyddade enligt lag och får inte förstöras eller skadas. Andra samhällsintressen måste dock ibland vägas mot intentionen att bevara. Det kan vara vägar, bostäder, industriområden eller andra verksamheter som bedöms vara av stor betydelse för vårt samhälle idag. I de fall en fornlämning berörs av ett sådant projekt kan länsstyrelsen besluta om att fornlämningen får tas bort genom en arkeologisk undersökning. Dessa beslut föregås i allmänhet av noggranna arkeologiska utredningar och förundersökningar.

 

Våra tjänster

Kulturmiljö Hallands arkeologiska enhet består idag av nio personer med bred och mångårig kunskap och kompetens. Läs mer om våra kompetenser här.

 

Vi utför på uppdrag arkeologiska utgrävningar – utredningar, förundersökningar och undersökningar – i Hallands län. Uppdragen kan beröra alla tider, från äldsta stenålder till tidigmodern tid och vara av olika omfattning, från enstaka gravar till större boplatser och stadstomter. 

 

Resultaten från fältarbetena redovisas i rapporter som innehåller en beskrivning av undersökningen och en tolkning av resultaten. Forskningsresultaten publiceras även i böcker och i artiklar, t.ex. i vår egen arkeologiska tidskrift Utskrift som också finns digitalt med artiklar för gratis nedladdning.

 

Vi tar också fram kulturhistoriska underlag för samhällsplaneringen och svarar för rådgivning i fornlämningsfrågor åt kommuner, statliga verk, enskilda exploatörer och företag. Vi kan på beställning ta fram informationsmaterial och skyltar om arkeologi och kulturlandskap.

 

Vi hjälper förstås även gärna till om ni – privatpersoner och skolor – har frågor kring arkeologi, historia, äldre kartmaterial eller vill ha litteraturtips.

Övriga tjänster vi erbjuder 

 

  • Illustrationer: alla typer av illustrationer (tusch, akvarell och digitala), alltifrån miljörekonstruktioner till fyndteckningar.
  • 360°-fotografering: exempelvis för digitala rundvandringar, såväl inomhus som utomhus.
  • Drönare: filmning och fotografering via drönare, framförd av person med erforderligt körkort och licens.
  • 3D-dokumentation: koordinatsatt 3D-dokumentation, såväl inomhus som utomhus.
  • 3D-rekonstruktion: exempelvis rekonstruktion av miljöer och förhistoriska byggnader, såväl interiört som exteriört.

 

Samarbeten och samverkan

Vi ingår i flera branschorganisationer och nätverk, såsom M-Ark – Museiarkeologiska branschorganisationen och SUBo – Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation.

 

Rapporter och publikationer

Här samlar vi arkeologiska och byggnadsantikvariska rapporter.  

Här hittar du också våra böcker till försäljning och artiklar för gratis nedladdning. 

Söker du något som du inte hittar? Kontakta oss på kulturmiljo@museumhalland.se

 

3D-dokumentation och 3D-rekonstruktion

Här laddar vi upp de 3D-dokumentationer och 3D-rekonstruktioner vi har gjort inom arkeologiska uppdrag.

Kontakta oss

Har du frågor om arkeologi? Våra kontaktuppgifter hittar du här.