/    /  Nationella mål

Så arbetar vi

med kulturmiljö och kulturarv

Hallands kulturhistoriska museum arbetar i enlighet med de nationella målen för kulturmiljöarbetet som ska främja: 

  • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
  • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
  • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
  • En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Målen styr de statliga insatserna på kulturmiljöområdet och vägleder politiken i kommuner och regioner.

Läs mer:

Proposition 2012/13:96, Kulturmiljöns mångfald.

Definitionen av kulturarv och kulturmiljö, Riksantikvarieämbetet