/    /  Samhällsplanering

Samhällsplanering

Kulturmiljön bidrar till en god livsmiljö och är en viktig del i platsers identitet. En bevarad kulturmiljö bidrar också till att förstärka en plats attraktivitet som besöksmål. När byggnader och miljöer står inför förändring är det därför viktigt att ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena. 

Museet deltar i samhällsplaneringen genom rådgivning, remisshantering och dialog med kommuner, länsstyrelse och andra aktörer. Genom samverkan arbetar vi för att kulturhistoriska värden tas till vara i samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Planeringsunderlag och utredningar

Vi utför antikvariska utredningar som underlag till samhällsbyggnadsprojekt så som detaljplaner, översiktsplaner och anpassning av byggnader och miljöer till nya behov. Dessa utredningar kan omfatta enstaka byggnader eller större miljöer och kan till exempel innehålla historik, kulturhistorisk värdering, rekommendationer inför förändringar och förslag till skyddsbestämmelser. Vi utför inventeringar av såväl enskilda byggnader som större bebyggelsemiljöer. Vi tar även fram kulturmiljöprogram som kan fungera som underlag i samhällsplaneringen.

 

Våra tjänster:

  • Kulturmiljöprogram
  • Inventeringar
  • Kulturmiljöutredningar
  • Antikvariska förundersökningar
  • Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser